Elisa Escolà

  • Associada
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Reestructuracions i insolvències
  • Maria Elisa Escolà és associada del Departament de Reestructuracions i Insolvències. Gaudeix d'una destacada trajectòria tant en l'àmbit de la docència com en l'assessorament jurídic a les empreses amb dificultats econòmiques, acumulant uan experiència de més de 14 anys en la direcció de processos civils, mercantils i concursals.

    Des de la incorporació a JAUSAS el juliol de 2008 ha continuat amb l'assessorament a empreses per aconseguirla seva refinanciació i reestructuració, ja sigui en l'àmbit preconcursal, tant des de la perspectiva del deutor com del creditor, així com assessorant als adquiridors d'unitats productives en el si d'un concurs.

    És Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, amb la Tesis Doctoral titulada La vis attractiva del proceso concursal. Des del curs acadèmic 1994-1995 fins l'actualitat ha impartit classes de les assignatures de Dret Civil i Penal, Introducció al Dret Processal i Dret Concursal en el si de Departament de Dret Processal a la Facultat de la Universitat de Barcelona, essent Professora Associada de la Facultat de Dret de la UB.

    Ha impartit classes de Dret Processal i Dret Concursal a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il.ltre. Col.legi d’Advocats de Barcelona, i continua impartint classes al Màster de Dret Concursal i Dret Processal de l'ICAB, i en el Curs d'Administradors Concursals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Així mateix, és professora del Màster en Dret processal civil i mercantil de l'institut Superior de Dret i Economia (ISDE), impartint classes sobre el Procediment concursal des del curs 2012/2013.